نام و نام خانوادگیسمتمدرك تحصيليسنواتشهرام اقبالیمدیر دبیرستانليسانس رياضي27سالعبذاله شاه کرمیمعاون آموزشی ليسانس ادبيات27سالعلي نظریمعاون اجراییفوق ديپلم اداري27سالمحمد جهانگیریمعاون پرورشیليسانس حقوق27سالفرزاد دالوندمعاون فناوریليسانس زبان انگلیسی9سالبهروز عباس نژادخدمتگزار   ديپلم11سالمصطفي شرفيسرايدار   ديپلم11سال


برچست ها :