تعداد دانش آموزان استان لرستان و شهر خرم آباد در سال تحصیلی94-93مقطع ابتداییدوره متوسطه اولدوره متوسطه دومهنرستان فنی وحرفه ایهنرستان کارو دانش
استان163247458955452055675943
خرم آباد38633116901588824611150

تعداد معلمان استان لرستان 16707نفر
تعداد معلمان شهر خرم آباد  4378نفر
تعداد نیروهای پشتیبانی استان لرستان 11633نفر
تعداد کل مدارس استان لرستان: 4228 مدرسه
تعداد کل مدارس شهر خرم آباد: 680 مدرسه


منبع مطلب : ضمیمه روزنامه همشهری لرستان - تاریخ سه شنبه 1مهر 93