نام دبیررشته تدریسروزهای تدریس
محمدرضا شریفیعلومشنبه-یکشنبه-دوشنبه
مهرداد سالارعلومیکشنبه-سه شنبه
علیزادههنرسه شنبه
علی بیرانوندمطالعات اجتماعییکشنبه-سه شنبه
حسنعلی خسرویمطالعات اجتماعیدوشنبه
مرتضی درویشیزبان فارسیسه شنبه-چهارشنبه
بسطامیزبان فارسیسه شنبه
سعید برجیزبان فارسیسه شنبه-چهارشنبه

هنرچهارشنبه
حسین عالی نژادزبان فارسییکشنبه
محمدحسین امراییتفکر و سبک زندگیدوشنبه-سه شنبه -چهارشنبه
هادی عزیزیمعارف،عربیدوشنبه-سه شنبه
سیدعلی شاهرخیمعارف،عربیشنبه-یکشنبه
قباد شریعت فرریاضیشنبه-دوشنبه
حسین قیطوریمعارف،عربیچهارشنبه
علی حسینیمعارف،عربیشنبه-چهارشنبه
رضا سلاحورزیکارو فناورییکشنبه
کیومرث احمدیکارو فناورییکشنبه
کریم کریمی آراکارو فناوریسه شنبه
رحمان علیشاهیزبان انگلیسیشنبه-دوشنبه
حسن اکرمیزبان انگلیسیشنبه
جهانبخش اسدیتربیت بدنیشنبه-یکشنبه-دوشنبه
محمد حاتم میرزاپورریاضیشنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه
هادی پورهاشمیانقرآندوشنبه-سه شنبه