نفرات برتر پایه هفتم امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 98-97

نام خانوادگیپایهکلاسمعدلتصویر
طاها نظری نژاد