برنامه کلاس های  فوق برنامه کلاس 701

روز

تاریخ

 

ساعت

3 تا 4/10

 

4/20 تا 5/30

 

دوشنبه

8/24

ریاضی

زبان

دوشنبه

9/1

زبان

 

سه شنبه

9/2

ریاضی

 

سه شنبه

9/9

ریاضی

 

دوشنبه

9/15

 

ریاضی

دوشنبه

9/22

 

ریاضی

سه شنبه

9/23

زبان

 

برنامه کلاس های  فوق برنامه کلاس 702

روز

تاریخ

 

ساعت

3 تا 4/10

 

4/20 تا 5/30

 

دوشنبه

8/24

زبان

ریاضی

دوشنبه

9/1

ریاضی

زبان

دوشنبه

9/15

ریاضی

 

دوشنبه

9/22

ریاضی

 

سه شنبه

9/23

 

زبان

دوشنبه

9/29

ریاضی

 

برنامه کلاس های  فوق برنامه کلاس 703

روز

تاریخ

 

ساعت

3 تا 10/4

 

20/4 تا 30/5

 

سه شنبه

25/8

ریاضی

زبان

سه شنبه

2/9

ریاضی

زبان

سه شنبه

9/9

ریاضی

 

سه شنبه

16/9

ریاضی

زبان

سه شنبه

23/9

ریاضی