ساعت شروع امتحانات

پایه هفتم 7/30 - پایه هشتم 9 - پایه نهم 10/30 صبح

روز

تاریخ

درس

شنبه

25/2/95

قرآن

دوشنبه

27/2/95

ریاضی

چهارشنبه

29/2/95

املا ی فارسی

شنبه

1/3/95

علوم تجربی

دوشنبه

3/3/95

عربی

چهارشنبه

5/3/95

پیام های آسمان

شنبه

8/3/95

مطالعات اجتماعی

دوشنبه

10/3/95

زبان انگلیسی

سه شنبه

11/3/95

انشای فارسی

چهارشنبه

12/3/95

نهم دفاعی -  هفتم و هشتم تفکر


برچست ها :