نفرات اول آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول دبیرستان شهیدابطحیسال تحصیلی 95-94
نفرات اول این آزمون در بهمن ماه مورد تشویق قرار خواهند گرفت.

پایه

نام و نام خانوادگی

نام کلاس

هفتم

حسین یوسف پور

701

هشتم

امیر دلفان

801

نهم

علی فرخ نیا

901


برچست ها :