مورخ 94/7/29 جلسه شورای معلمان در محل دفتر دبیرستان شهید ابطحی برگزار گردید. در این جلسه در مور مسایل آموزشی و سایر امور مربوط به آموزشگاه بحث و گفتگو شد


برچست ها :