روز سه شنبه مورخ 93/12/19 جشنواره آزمایشگاهی درون مدرسه ای دبیرستان شهید ابطحی برگزار شد. آقای فرید عبدی بسطامی معاون آموزشی و آقای بهرام عبدی بسطامی کارشناس دوره متوسطه از جشنواره بازدید به عمل آوردند.
برچست ها :