میانگین نمرات آبان ماه به همراه برنامه ریزی درسی در منزل ،در تاریخ 93/9/9 به دانش اموزان تحویل داده شد


برچست ها : ,