از اولیا محترم دانش آموزان تقاضامندیم اجازه آوردن هر نوع تلفن همراه به دبیرستان را به فرزندانتان ندهید. در غیر این صورت تلفن همراه از دانش آموزان گرفته می شود و فقط درصورت دادن تعهد کتبی ، تلفن همراه تحویل اولیا داده خواهد شد و درانضباط دانش آموزان موثر خواهد بود.


برچست ها :