نفرات برتر آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول دبیرستان شهید ابطحی

پایه هفتمپایه هشتم
نفر اول : فرزاد یارمحمدی  گردکانهنفر اول : امیرحسین مومنی
نفر دوم : امیر دلفاننفر دوم : کسری اربابی
نفر سوم : علیرضا علمی چگنینفر سوم : علیرضا ولی نیا


برچست ها :