نام و نام خانوادگیسمتمدرك تحصيليسنوات
شهرام اقبالیمدیر دبیرستانليسانس رياضي27سال
عبذاله شاه کرمیمعاون آموزشی ليسانس ادبيات27سال
علي نظریمعاون اجراییفوق ديپلم اداري27سال
محمد جهانگیریمعاون پرورشیليسانس حقوق27سال
فرزاد دالوندمعاون فناوریليسانس زبان انگلیسی9سال
بهروز عباس نژادخدمتگزار   ديپلم11سال
مصطفي شرفيسرايدار   ديپلم11سال


برچست ها :