سخنرانی آقای اقبالی مدیر دبیرستان شهید ابطحی به عنوان نماینده ی مدیران ناحیه یک خرم آباد در همایش مدیران دبیرستان های متوسطه اول در حضور مشاور وزیر و مدیر کل آموزش متوسطه دوره اول وزارتخانه- مورخ 93/8/17برچست ها :