علی شرفی کیا              امیر دلفان                  مهدی دلیری
پایه هفتم معدل 19/64   پایه هشتم معدل19/71  پایه نهم معدل19/64
    


برچست ها :