دانش آموزان برتردبیرستان شهید ابطحی نوبت اول سال تحصیلی 94-93

نام ونام خانوادگیپایهنام کلاسرتبه کلاسرتبه مدرسهمعدل
مصطفی دلفانیهفتم7021119/57
علیرضاعلمی چگنیهفتم7021119/57
امیردلفانهفتم7011219/21
رضافرجی هفتم7061319/07
علی همتیهفتم7051418/93
علی بیرانوندهفتم7031518/79
سینا فرساهفتم7031518/79
علی حسنوندهفتم7041618/64
امیرحسین مومنیهشتم8031119/29
علیرضاولی نیاهشتم8011119/29
علیمحمدصفربیرانوندهشتم8021219


برچست ها :