پنجمین جلسه شورای معلمان دبیرستان شهید ابطحی در سال تحصیلی جاری در تاریخ 21 بهمن در دفتر دبیرستان برگزار گردید.
در این جلسه به تجزیه و تحلیل امتحانات نوبت اول پرداخته شد. در این جلسه نیز راهکارهایی جهت پیشرفت درسی و ارتقاء دانش آموزان ضعیف پیشنهاد گردید.


برچست ها :