ششمین جلسه شورای معلمان دبیرستان شهید ابطحی در سال تحصیلی جاری در تاریخ 23 اسفند در 
دفتر دبیرستان برگزار گردید. دستور جلسه عبارت بود از:
 ممانعت از تعطیلی زود هنگام دبیرستان
آگاهی دادن به دانش آموزان از خطرات احتمالی چهارشنبه آخر سال
در اختیار قرار دادن فرم جهت پیشنهادات همکاران


برچست ها :