دومین جلسه شورای معلمان دبیرستان شهید ابطحی در سال تحصیلی جاری در تاریخ 21 آبان برگزار گردید.

در این جلسه در مورد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و همچنین فرایندهای آموزشی تصمیماتی اتخاذ گردید.


برچست ها :