جلسه شورای معلمان دبیرستان شهید ابطحی در تاریخ93/7/12برگزار گردید.
اهم دستورات جلسه :
1- تعیین نماینده معلمان.در این جلسه آقای محمدحاتم میرزاپور به عنوان نماینده معلمان انتخاب شدند
2- چگونگی اجرای نظم و انضباط در مدرسه
3- بررسی دفاتر شاخص
4- پرسش های مرتب از دانش آموزان و امتحانات ماهیانه
5- قرار دادن نمرات دانش آموزان در وبلاگ دبیرستان


برچست ها :