برنامه امتحانات نوبت دوم
ساعت امتحانات پایه هفتم 9/45-8           پایه هشتم 11/45-10

روزتاریخپایه هفتمپایه هشتم
شنبه94/3/2قرآنقرآن
سه شنبه94/3/5ریاضیاتریاضیات
چهارشنبه94/3/6انشاانشا
شنبه94/3/9علوم تجربیعلوم تجربی
دوشنبه94/3/11زبان خارجهزبان خارجه
سه شنبه94/3/12املااملا
شنبه94/3/16عربیعربی
دوشنبه94/3/18مطالعات اجتماعیمطالعات اجتماعی
چهارشنبه94/3/20پیام های اسمانیپیام های اسمانی


برچست ها :