روز

تاریخ

درس

ساعت امتحان

شنبه

95/10/11

قرآن

پایه هفتم

9/15- 10/30

دوشنبه

95/10/13

ریاضی

پایه هشتم

 9/15- 8

چهارشنبه

95/10/15

زبان انگلیسی

پایه نهم

12- 10/30

پنج شنبه

95/10/16

املا

 

شنبه

95/10/18

عربی

 

دوشنبه

95/10/20

علوم

 

چهارشنبه

95/10/22

مطالعات اجتماعی

 

پنج شنبه

95/10/23

انشا

 

شنبه

95/10/25

پیام های آسمان

 


برچست ها :