روز و تاریخپایه هفتمپایه هشتمساعت برگزاری
یکشنبه94/6/1قرآنقرآن9 الی 11 صبح
سه شنبه94/6/3زبان خارجهزبان خارجه9 الی 11 صبح
چهارشنبه94/6/4املا فارسیاملا فارسی9 الی 11 صبح
شنبه94/6/7ریاضیریاضی9 الی 11 صبح
دوشنبه94/6/9عربیعربی9 الی 11 صبح
سه شنبه94/6/10انشاانشا9 الی 11 صبح
چهارشنبه94/6/11پیام های آسمانیپیام های آسمانی9 الی 11 صبح
شنبه94/6/14علوم تجربیعلوم تجربی9 الی 11 صبح
دوشنبه94/6/16مطالعات اجتماعیمطالعات اجتماعی9 الی 11 صبح


برچست ها :