برگزاری المپیاد ورزشی دبیرستان شهید ابطحی به روایت تصویر                            


                                                                            ادامه تصاویر در ادامه مطلببرچست ها :