اسامی دانش آموزان برگزیده مسابقات فرهنگی و هنری مرحله شهرستان ناحیه یک خرم آباد

نام ونام خانوادگیپایهرشتهرتبه درناحیه1
امیرحسین مومنیهشتمحفظ قرآندوم(انفرادی)
پوریا دلفانهشتماذاندوم(انفرادی)
یاسین بزن بیرانوندهفتممفاهیم قرآناول(انفرادی)
امیر دلفانهفتمانشا نمازدوم(انفرادی)
حمید دلفانهشتمانشا نمازدوم(انفرادی)
حمیدرضارضاییهفتممداحیسوم(انفرادی)
امیرمحمدفولادوندهشتمطراحی با مدادسوم(انفرادی)
علیرضادولتشاههفتمطراحی با مداددوم(انفرادی)
امير دولتشاههشتمنمايش صحنه اياول -گروهي
اسماعيل پاپيهشتمنمايش صحنه اياول -گروهي
عليرضا رسايي هشتمنمايش صحنه اياول -گروهي
آرمان دهقان نژادهشتمنمايش صحنه اياول -گروهي
كسري اربابيهشتمنمايش صحنه اياول -گروهي


برچست ها :